§ 1

Въведение

Настоящата политика за поверителност (наричана за краткост „Политика“) съдържа информация относно обработването на Вашите лични данни от посочен по-долу администратор на данни, а също и използването на „бисквитки“.

§ 2

Обработване на личните данни

Във връзка с прилагането от 25 май 2018 година на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан за краткост „РЗЛД“) (ОВ L 119, 4.5.2016 г.), на основание член 13 РЗЛД представяме по-долу информация относно обработваните от нас Ваши лични данни.

I – Администратор:

Администратор на Вашите лични данни е Малгожата Франке (Małgorzata Franke), която извършва стопанската дейност под наименование (фирма) МотоФокус Малгожата Франке (MotoFocus Małgorzata Franke), вписана в Централния регистър за информация за стопанската дейност от съответния министър по въпросите на икономиката с адрес: улица „Za Dębami“ № 3, 05–075 Варшава, притежаваща данъчен номер: 5251049153, ЕИК: 011752326 и имейл: ado@motofocus.pl (наричана за краткост „AЛД“).

II – Надзорен орган по защита на данните:

Надзорният орган по защита на данните е достъпен на имейл: iod@motofocus.pl, а също така за писмена кореспонденция на адрес: ул. „Za Dębami“ № 3, 05–075 Варшава. С надзорния орган можете да се консултирате по всички въпроси, свързани с обработка на Вашите данни, в частност във връзка с упражняване на правата Ви.

III – Цели, категории на Вашите данни и основание за тяхното обработване

Обработваме Вашите данни за следните цели:

 1. Да изпращаме на Вашия имейл, ако сте абонат на нашия бюлетин (newsletter), информация за интересни отраслови събития, сондажи на пазари, новости, а също така за промоции на наши партньори от автомобилния отрасъл – въз основа на легитимния интерес на администратора (член 6, алинея 1, буква „е“ РЗЛД), изразяващ се в промоция на негови бизнес партньори във връзка с изразеното от Вас съгласие да получавате такива информации в съответствие с член 10 от Закона за извършване на услуги по електронен път – Вашето име и имейл.
 2. Да управлява интернет страница въз основа на легитимния интерес на администратора (член 6, алинея 1, буква „е“ РЗЛД), което се изразява в осигуряване на необходимо функциониране на уебстраницата – IP адрес, данни за сесията, данни за браузъра – данните се събират автоматично.
 3. Да осигури безопасност на уебстраницата и на други потребители – въз основа на легитимния интерес на администратора (член 6, алинея 1, буква „е“ от Регламента за защита на личните данни), което се изразява в осигуряване на безопасност на уебстраницата и на други потребители – автоматично събиране на IP адреси, наименование на браузъра, типа на оперативната система.
 4. Да показва реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания и интереси – в легитимния интерес на AЛД (член 6, алинея 1, буква „a“ РЗЛД) – данни за страницата, която сте посетили, действия, които са извършени на страницата. Легитимният интерес на AЛД представлява маркетинг на продукти и услуги на партньорите на AЛД.
 5. Да изпълнява правните задължения, които произтичат от РЗЛД в областта на реализиране на Вашите права и във връзка с това архивиране на Вашите искания, отправени към нас, или да Ви информираме за заплахи срещу Вашата поверителност (член 6, алинея 1, буква „в“ РЗЛД) – собствено име, фамилно име, имейл, вид искане, данни относно неговото реализиране, описание на събитие, което представлява нарушение, определяне на неговото влияние върху правата и свободите на физическото лице, описание на предприетите действия.

IV – Получатели на данните

 1. Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на хостингова фирма, а също така на публични или частни субекти, ако това задължение произтича от общоприложими правни разпоредби.
 2. За да показваме реклами, които съответстват на Вашите предпочитания, използваме рекламен сървър, доставен от Gemius. Поради това можем да предоставим данни на технически подизпълнители за услуги за персонализиране на рекламите, при условие, че се гарантира спазването РЗЛД и са спазени целите за обработване на личните данни.
 3. За да показваме реклами в рамките на ремаркетинга, използваме pixel на Facebook, във връзка с което Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Facebook Ireland Ltd, което дружество ще бъде администратор на Вашите данни.
 4. Ако сте абонат на нашия бюлетин (newsletter), за да Ви изпращаме информации за интересни отраслови събития, сондажи на пазари, новости, а също така за промоции на наши партньори от автомобилния отрасъл, Вашите лични данни ще бъдат предоставени на субект, извършващ по интернет маркетингови услуги, а също така на субект, който обслужва уебстраницата, подготвящ и редактиращ съдържанията, които се поместват в портала.

IV – Срок на съхраняване на данните

Ние ще обработваме Вашите данни за следния период от време:

 1. Данни, които се обработват с цел да се изпрати информация за новости, промоции на наши партньори от автомобилния отрасъл, а също така информации за интересни събития и отраслови актуални новини – докато не изразите своето нежелание или се дезактивира бюлетинът – такъв линк се намира във всяко съобщение.
 2. За анализ на Вашата активност на уебстраницата – докато не загуби своята приложимост за нас. По отношение на Google Analytics данните ще бъдат съхранявани в продължение на 14 месеца, а след това време ще бъдат автоматично премахнати.
 3. За управление на уебстраницата – докато тези данни не загубят своята приложимост за нас.
 4. За осигуряване на безопасност на уебстраницата и на потребителите – докато тези данни не загубят своята приложимост.
 5. Показване на реклами, които са пригодени към Вашите потребности и създаване на Ваш профил – докато не заявите своето нежелание. Данните се съхраняват в продължение на 3 години, след което – например за целите на защита на поверителността на интернет потребителите са включени в извадката (заличават се 31 записа от 32), което позволява да се реализират статистическите цели при защита на правата и свободите на лица, чиито данни са обработвани, за изпълнение на правните задължения, произтичащи от РЗЛД по отношение на реализация на Вашите права и във връзка с това за архивиране на Вашите искания, отправени към нас, или за да бъдете информирани за заплахите срещу Вашата поверителност – докато изтекат сроковете на давност.

V – Предоставяне на данни на трета държава

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трета държава (извън Европейското икономическо пространство – ЕИП).

VI – Правова държава

Уведомяваме Ви, че имате право:

 1. на достъп до своите данни и копията на данните;
 2. да коригирате (поправяте своите данни);
 3. да изтриете данни – ако Вие смятате, че нямаме право да ги обработваме, можете да поискате данните да бъдат изтрити;
 4. да ограничите обработването на данните – може да изисквате да бъде ограничено обработването на личните данни до съхраняване на съгласувани действия, ако Вашите данни са неправилни или тяхното обработване е нелегитимно, може да не поискате да ги премахнем, защото са Ви необходими за разследване, за констатации, или за защита на претенции, или пък за да докажете основателността на дадено възражение.
 5. да внесете възражение – Вие можете да внесете възражение срещу обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели, ако такова обработване се прави въз основа на легитимния интерес на администратора, тогава ние ще преустановим това обработване.
  Вие можете също така да внесете възражение срещу обработване на Вашите лични данни за други цели, ако правното основание за обработването представлява легитимен интерес на администратора. Искането трябва да съдържа мотиви на възражението като се определи какво представлява особената ситуация, поради която внасяте своето възражение. Възражението няма да бъде удовлетворено, ако докажем, че нашият легитимен интерес има върховенство спрямо Вашето искане или че Вашите данни са ни необходими за констатация, разследване или защита на претенции срещу Вас;
 6. да прехвърлите данни – правото за прехвърляне на данните се отнася за данни, които се обработват по автоматизиран начин и които Вие сте ни предоставили въз основа на съгласие или договор. Вие можете да ги получите в структуриран формат например xml, или можем да ги изпратим непосредствено на посочен администратор на данни.
 7. да подадете жалба – от 25 май 2018 година, ако прецените, че ние обработваме Ваши данни неправомерно, можете да внесете жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни или до друг надзорен орган;
 8. когато Вашите лични данни се обработват от нас въз основа на Ваше съгласие, да оттеглите своето съгласие по всяко време, в резултат на което ние ще преустановим обработването на тези данни, ако не съществува друго правно основание, което да ни дава възможност да продължим обработването. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването преди оттегляне на съгласието.

Ако желаете да се възползвате от полагащите Ви се права, моля да се свържете с Надзорния орган по защита на данните/моля да изпратите искането си на имейл: iod@motofocus.pl.

VII – Информация за изискването за доброволност на предоставяне на данните

 1. Предоставянето на данни от Вас, за да Ви изпращаме информации за новости, промоции на наши партньори от автомобилния отрасъл, а също така информации за интересни събития и отраслови актуални новини е необходимо изискване, за да получавате от нас бюлетина (newsletter), който съдържа тези информации. Без такива данни това няма да бъде възможно. Вие по всяко време може да изразите своето възражение срещу това обработване, а ние сме длъжни да го удовлетворим. Вие можете също така по всяко време да се откажете от бюлетина (newsletter) като кликнете върху линка за дезактивиране, който се съдържа във всеки имейл.
 2. В случай на данни, необходими, за да бъдат показвани реклами, тяхното обработване е доброволно и е необходимо условие за реализация на целта. Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване по всяко време чрез инструмента Gemius Privacy Tool: privacypolicy.gemius.com или чрез настройка на браузъра.
 3. Подадените от Вас данни, за да се възползвате от правата, които произтичат от РЗЛД, е необходимо условие, за да можем да изпълним нашите задължения спрямо Вас във връзка с РЗЛД. Без това не бихме могли да Ви идентифицираме и да оценим основателността на Вашето искане.
 4. В останалите случаи подаването на данните е доброволно.

VIII – Автоматизирано обработване на лични данни

Ние обработваме Вашите данни по автоматизиран начин чрез профилиране, но това няма да предизвиква правни последствия спрямо Вас, нито по подобен начин може да влияе върху Вашето положение.

§ 3

„Бисквитки“

 1. Когато започнете да използвате уебстраницата, Вие приемате „бисквитките“ като натиснете бутона „Приемам“ на устройството (например в компютъра, телефона).
 2. Използваме „бисквитки“, за да гарантираме най-висок стандарт на удобство на нашето обслужване.
  Това са неголеми текстови файлове, изпратени чрез сървър www и съхранявани от компютърния софтуер на браузъра. Когато браузърът се свърже отново със сайта, сайтът разпознава типа устройство, от което потребителят се свързва. Параметрите позволяват да се чете информацията, съдържаща се в тях, само на сървъра, който ги е създал. Следователно „бисквитките“ улесняват ползването на преди това посетени сайтове.
 3. Събраните данни се използват за мониторинг и проверка, по какъв начин потребителите използват нашите сайтове, за да се подобри функционирането на уебсайта, осигурявайки по-ефективна и безпроблемна навигация.
 1. Мониторингът на информацията за потребителите осъществяваме като използваме устройството Google Analytics, което регистрира поведението на потребителя в сайта. Въведохме анонимност на IP адреси в Google Analytics (Google Анализ), затова именно събираме само обобщени, анонимни данни, тоест такива, въз основа на които не сме в състояние да идентифицираме отделни лица.
 2. Информацията, която се събира чрез „бисквитки“, позволява също така да се определят целевите групи на получатели на реклами, да се измерва ефективността на рекламата и спомага за идентифицирането на най-подходящите получатели на дадена рекламна кампания. Благодарение на тези механизми всеки интернет потребител може да гледа реклами, които съответстват на неговите/нейните интереси, а същевременно не е длъжен да гледа досадни реклами. Повече информация за това устройство, което използваме за излъчване на реклами, можете да намерите на адрес: http://www.privacypolicy.gemius.com/
 3. Използваме също така piksel на Facebook за ремаркетинг (тоест, ако например влизате в нашия сайт и се заинтересувате от някаква тема – възможно е на Facebook да видите реклами, съответстващи на Вашите интереси). Подробна информация за това как действа пикселът и какви данни събира, можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/business/gdpr
 4. С една дума, на нашия сайт използваме следните „бисквитки“:
  a) „необходими бисквитки“, които дават възможност за използване на услуги, които са налични като част от услугата, например „бисквитки за удостоверяване“, използвани за услуги, изискващи удостоверяване в рамките на уебсайта;
  б) „бисквитки“, които се използват за осигуряване на безопасност, например използват се за откриване на злоупотреби при удостоверяване в рамките на сервиза;
  в) „продуктивни бисквитки“, които позволяват да се събират информации за начина на използване на страници на уебсайтове (за статистически цели използваме устройството Google Analytics);
  d) „функционални бисквитки“, които позволяват да се „запомнят“ избрани от потребителя настройки и персонализиране на потребителския интерфейс, например по отношение на избран език или регион, от който произхожда потребителят, размерът на буквите, външният вид на уебстраницата и други;
  e) „рекламни бисквитки“, които се използват за предоставяне на потребителите на рекламно съдържание, което в още по-голяма степен е съобразено с интересите на потребителите (използваме Adserwer – рекламен сървър – на фирмата Gemius).Потребителя
 5. т по всяко време има възможност да изключи или възстанови опцията – събиране на „бисквитки“ като промени настройките в интернет браузъра. Инструкцията за управление на „бисквитки“ е достъпна на уебстраницата: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Допълнителни лични данни като имейл, се събират само на места, където потребителят изрично е дал съгласието си чрез попълване на формуляр за това (например, чрез абониране за бюлетина (newsletter), или чрез участие в конкурс, организиран на нашия сайт). Горепосочените данни запазваме и използваме само за нужди, необходими за извършване на дадена функция, а по отношение на конкурсите незабавно ги премахваме след края на конкурса.