Проверка на сензора за температура на отработените газове

27 август 2020, 13:00

В съвременните модели превозни средства сензорите за температура на отработените газове се инсталират в различни точки на системата за отработени газове както при дизелови, така и при бензинови превозни средства. Датчикът за температура на отработените газове разпознава температурата, например, пред каталитичния преобразувател или дизеловия филтър за твърди частици и го изпраща като сигнал за напрежение до управляващото устройство на двигателя. Блокът за управление на двигателя се нуждае от тази информация, за да контролира гориво-въздушната смес или регенерацията на филтъра за твърди частици и по този начин ефективно да намали емисиите. Освен това сензорите за температура защитават компонентите в зоната на потока от горещи отработени газове от критично прегряване.

1.Функция и дизайн

В измервателния накрайник на датчика за температурата на отработените газове е инсталиран електрически резистор, чиято стойност се променя в зависимост от температурата. Тези резистори се наричат ​​термистори и се разделят на две групи. Тук се прави разлика между NTC термистори и PTC термистори, в зависимост от температурното им поведение.

NTC – резистор с отрицателен температурен коефициент (съпротивлението намалява с повишаване на температурата)

PTC – резистор с положителен температурен коефициент (съпротивлението се увеличава с повишаване на температурата)

Сензорът за температурата на отработените газове обикновено е свързан директно към блока за управление на двигателя (ECU). Заедно с друг резистор в контролния блок сензорът образува серийна връзка, чрез която се разделя електрическото напрежение. Сигналът се измерва като напрежение и се преобразува в температурна информация чрез алгоритъм.

2. Симптоми при повреда на температурния датчик на отработените газове

Следните ефекти могат да възникнат в случай на повреда на сензора за температура на отработените газове:

 • Мига предупредителна лампа за системата на подгревните свещи
 • Светва предупредителна лампа за филтъра за твърди частици
 • Лампата за контрол на двигателя свети
 • Увеличение на емисиите на отработени газове (CO, NOx и HC)
 • Лошо поведение при шофиране поради съкратени интервали на регенерация на филтъра за твърди частици
 • Увеличен разход на гориво, дължащ се на по-продължителна регенерация на филтъра за твърди частици
 • Загуба на експлоатационни характеристики, причинена от неправилно откриване на степента на запълване на филтъра за твърди частици

3. Причини за повреда на датчика за температура на отработените газове

Следните обстоятелства могат да са причина за неизправност на датчика за температура на отработените газове:

 • Неизправно е захранването
 • Външни повреди
 • Вътрешно увреждане на електрическото окабеляване, причинено от силни вибрации в системата за отработени газове
 • Прекалено високи температури на отработените газове в резултат на дефекти в системата за впръскване или в гориво-въздушната смес

4. Проверка на датчика за температура на отработените газове

 1. Датчик за температурата на отработените газове пред турбокомпресора
 2. Датчик за температура на отработените газове пред каталитичния преобразувател
 3. Датчик за температура на отработените газове пред филтъра за твърди частици
 4. Датчик за температура на отработените газове след филтъра за твърди частици

В зависимост от характеристиките на автомобила могат да бъдат монтирани до четири сензора за температура на отработените газове. Контролът на двигателя следи температурата преди каталитичния преобразувател, турбокомпресора, а също преди и след дизеловия филтър за твърди частици.

В превозни средства без SCR (селективно каталитично намаляване) каталитичен преобразувател, сензор за температурата на отработените газове зад дизеловия филтър за твърди частици не се изисква. В случай на дефектен сензор или в случай на неправдоподобни стойности на изхода, системата преминава към аварийна работа или като алтернатива използва заместваща стойност, за да предпази съответните компоненти от прегряване. След това се записва грешка в контролния блок на двигателя и предупредителната лампа на таблото за управление се активира.

5. Тестване с диагностичния блок

Функцията на датчика за температурата на отработените газове се следи от съответното устройство на по-високо ниво в системата. Всички възникнали грешки се съхраняват в паметта за грешки на контролния блок и могат да бъдат прочетени с помощта на подходящ диагностичен блок. В зависимост от системата могат да се покажат допълнителни параметри и да се използват за отстраняване на проблеми.

1 Код за грешка

Всички възникнали грешки се съхраняват в паметта за грешки на контролния блок.

В тази функция кодовете за грешки, съхранени в паметта за грешки, могат да бъдат прочетени и изтрити. Освен това може да се извика информация за кода за грешка.

 • В нашето тестване са показани кодовете за грешки 15709 и 5257, кодове, които показват грешка в сензора 3 за температурата на отработените газове.

2. Параметри

Показват се текущите измерени стойности на сензора в контролния блок.

В тази функция текущите измерени стойности на сензора в контролния блок могат да бъдат показани и оценени.

 • На илюстрацията е показано превозно средство с три сензора за температура на отработените газове
 • Сензор 3 показва стойност от минус 40 градуса, която може да се дължи на прекъсване на електрическото окабеляване или на дефект в сензора.

3. Диаграми на вериги

Присвояването на ПИН на сензора за температурата на отработените газове или цветовете на кабелите може да се разчетат на схемата и да се използва за допълнителни тестове.

Специфичните за системата схеми могат да се вземат от информацията за превозното средство и да се използват за целите на отстраняването на неизправности. Тук присвояването на ПИН на сензора за температурата на отработените газове или цветовете на кабелите може да бъде прочетено и използвано за допълнителни тестове. 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!