Компресор на климатична система – Ръководство за монтаж

6 август 2019, 9:37

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ!

1. Ремонт на климатичната система на автомобил или монтиране на части за климатична система на автомобил, трябва да се извършват само от оторизирани и обучени за целта механици.
2. За да демонтирате или монтирате компресор, се консултирайте с подходящите официални инструкции за ремонт на превозно средство.
3. При боравене с или изхвърляне (обезвреждане) на охладителен агент (фреон) спазвайте местните законови разпоредби.
4. За да допълните или заредите охлаждащ агент в модула на климатичната система, използвайте сертифицирано оборудване.
5. За да предпазите системата от замърсяване и влага, затапете откритите отвори незабавно след демонтиране на маркучи или други части.
6. Когато затягате болтове и гайки, винаги използвайте правилния въртящ момент за затягане в съответствие със спецификациите на превозното средство.
7. Винаги подменяйте съответните части в таблицата за резервни части. За точните условия направете справка с процедурите за ремонт.
8. Използвайте само препоръчаното от DENSO масло за компресори в съответствие с посоченото върху идентификационния етикет на компресора.
9. Когато е необходимо почистване на охладителната система, използвайте подходящото оборудване за промиване. За условията за промиване се запознайте с „Промиване на системата на охлаждащия агент“.
10. След монтажа е важно да следвате препоръчаната от DENSO процедура по въвеждане в експлоатация. За подробности се запознайте с „Процедура по
въвеждане в експлоатация“.

 

Дългият живот на компресора е гарантиран единствено, когато се използва правилното количество препоръчано от DENSO масло. В случай на замърсяване с друго масло или добавки, като неправилни или прекалено голямо количество УВ багрило, охладителната система трябва да бъде промита, преди да се монтирaт нови части.
В случаи на наличие на добавка за спиране на течове, установяване на имитиращ охладителен агент или прекалено силно замърсяване промиването вече не е достатъчно и цялата система трябва да бъде подменена.
При промиване на охладителната система препоръчваме употребата на съответното оборудване за промиване и правилния вид охладителен агент. Употребата на
стандартна станция за обслужване на климатичната система не се препоръчва.

 

Условията, налагащи промиване са:
1. Прекалено много масло или масло от грешен тип.
2. Прекалено много или неодобрено УВ багрило за откриване на течове.
3. Неяснота относно останалото количество масло в охладителната система.
4. Добавки в маслото (при наличие на добавка за спиране на течове НЕ Е възможно промиване). Всички части трябва да бъдат подменени!
5. Замърсяване в охладителната система, като черна утайка. (В случай на силно замърсяване промиване не е възможно и всички части трябва да бъдат подменени.)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПРЕСОРНОТО МАСЛО

Всички компресори DENSO са предварително заредени с правилния тип масло. Винаги проверявайте данните на производителя на автомобила, дали количеството
масло от новия компресор трябва да бъде коригирано.

КОГА ДА СЕ СМЕНИ МАСЛОТО:
Запознайте се с условията, описани в процедура за ремонт 1.

КОГА ДА СЕ КОРИГИРА МАСЛОТО:
За някои приложения е необходимо да се коригира количеството масло, когато:
а) Същият артикулен номер на компресор се ползва за превозни средства с единичен и двоен цикъл на изпаряване.
б) Същото количество компресорно масло се различава от данните на производителя на автомобила (виж идентификационния етикет на компресора).
в) Се следва задължителната процедура за ремонт.

Никога не добавяйте масло директно в компресора. Когато е възможно, винаги добавяйте маслото в кондензатора, дехидратора или втората система за изпаряване.
За да разпознаете кой тип масло да използвате, проверете идентификационния етикет на компресора, прикрепен или към задната част, или отстрани на компресора.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само оригиналния тип масло и никога не го смесвайте с други видове или универсални масла. Смесването с други масла или употребата на универсални масла ще намали живота на компресора и може да доведе до сериозни повреди.

При употреба на други видове масла, различни от посочените, гаранцията отпада

 

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След монтиране на нов компресор е важно да следвате процедурата по въвеждане в експлоатация, описана по-долу. Целта е да се разпредели компресорното масло и
да започне смазване, за да се предотврати повреда веднага след новата инсталация.
1) Настройте на максимално ниска температура.
2) Включете вентилатора на максимална скорост.
3) Стартирайте двигателя и оставете да работи на празни обороти.
4) Включете климатичната система за най-малко 5 минути. НЕ ФОРСИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ!
5) След 5 минути цялото компресорно масло, намиращо се първоначално в компресора, е преминало през системата. Вече е безопасно да увеличите оборотите на двигателя и да тествате климатичната система.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ

За да определите коя процедура за ремонт е приложима, първо проверете чистотата на охладителната система. След отстраняване на стария компресор проверете
всмукателния порт, отходния порт и отходния маркуч.
В зависимост от ситуацията приложете процедура 1, 2, 3 или 4.

 

ПРОЦЕДУРА 1: Не е необходимо промиване > коригирайте количеството масло от новия компресор при необходимост.

Условие:
a) Системата е чиста.
б) Правилният тип масло е в системата.
в) Използвано е правилното количество и вид UV багрило за откриване на течове.
г) Няма други добавки в охладителния цикъл.

Ръководство за инсталиране: Консултирайте се с таблицата за подмяна на части, за да потвърдите правилните части за подмяна. Използвайте изчислението по-долу,
за да регулирате количеството масло в новия компресор.

А = Общо количество масло на новия компресор.
В = Количество масло, източено от стария компресор.
С = Количество, необходимо за смяна от новия компресор.

Изчисление за установяване на правилното количество масло, което трябва да бъде отстранено от новия компресор: A-B=C

 

ПРОЦЕДУРА 2: Промиване е необходимо, за да се отстрани прекалено многото или неподходящо масло, или неодобрени добавки.

Условие:
a) Открити са неподходящо масло или добавки.
б) Охладителната система е чиста.
в) Не са открити черни или метални частици.

Ръководство за инсталиране: Консултирайте се с таблицата за подмяна на части, за да потвърдите правилните части за подмяна. Не отстранявайте масло от новия
компресор. Прегледайте отново данните на производителя на автомобила, за да проверите дали е необходимо коригиране на количеството масло.

 

ПРОЦЕДУРА 3: Промиване е необходимо, за да се отстрани замърсяване, открити са черни частици.

Условие:
a) Черни частици са открити в охладителната система.

Ръководство за инсталиране: Консултирайте се с таблицата за подмяна на части, за да потвърдите правилните части за подмяна. Почистете останалите части на
охладителната система чрез промиване. Не отстранявайте масло от новия компресор. Прегледайте отново данните на производителя на автомобила, за да проверите дали е необходимо коригиране на количеството масло.

 

ПРОЦЕДУРА 4: Не е възможно промиване, подменете всички части на охладителната система.

Условие:
а) Черна утайка и метални частици са открити в охладителната система.
б) Открита е добавка за спиране на течове в охладителната система.

Ръководство за инсталиране: Подменете всички части. Не е възможно почистване на охладителната система. Не отстранявайте масло от новия компресор. Прегледайте отново данните на производителя на автомобила, за да проверите дали е необходимо коригиране на количеството масло.

Източник: DENSO

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!